Hållbarhet i vår organisation

Vi på String Furniture arbetar strategiskt och kontinuerligt med hållbarhet. Vårt övergripande mål är att ständigt arbeta för en minskad miljöpåverkan och att ta ett större socialt ansvar. Med största delen av vår produktion i Sverige och med en tidlös design är vi övertygade om att vi är på rätt väg.

Vi mäter hållbarhet baserat på tre huvudkriterier

    Miljö

    Kvalitet

    Socialt välmående

Vi har alltid dessa i åtanke och de genomsyrar allt vi gör. En typisk situation när dessa kriterier är totalt avgörande är exempelvis när vi väljer nya leverantörer och tillverkare. Det är viktigt att inte bara vi på String Furniture följer uppsatta riktlinjer, utan också att alla vi samarbetar med arbetar utefter samma hållbarhetsmålsättningar. Vi äventyrar inte, under några omständigheter, säkerhet eller hälsa i något led eller avdelning. En viktig aspekt av vårt hållbarhetsarbete innebär att kunna tillgodose människors och samhällets behov idag utan att äventyra framtida generationers möjligheter att uppfylla sina behov.

Våra kunders oro och önskemål kring hållbarhet är något vi tar på största allvar och det påverkar därför allting vi gör, från val av leverantör till material och hur vi väljer att kommunicera och marknadsföra våra produkter. Detta resulterar i hållbara produkter där funktion, form och kvalitet är i fokus. Ett hållbart sortiment bygger vårt varumärke och framhåller vår respekt och stolthet över vår gedigna och tidlösa design. I samarbete med våra leverantörer säkerställer vi att effektiva och hållbara material används i all typ av produktion.


Ett miljömedvetet och hållbart sortiment

Vi har tagit fram en kravlista för vad vi anser vara en bra produkt. Allt som produceras av String Furniture ska uppfylla följande fem parametrar: form, funktion, kvalitet, rättvist pris och hållbarhet. Denna kravlista garanterar att våra kunder kan köpa våra produkter med förtroende. De ska alltid känna sig trygga med att våra produkter håller en hög hållbarhetsstandard där ambitionen har varit att miljöavtrycket ska vara så litet som möjligt. Det är viktigt för oss att våra kunder inte ska behöva välja mellan hållbarhet och stil, eller funktion och pris.

Hållbara produkter ska inte komma till ett högre pris på grund av sin hållbarhet, utan de ska vara tillgängliga och prisvärda för vår kundgrupp. För att kunna erbjuda detta måste vi effektivt utnyttja våra resurser, designa tidlösa produkter och skapa långsiktiga relationer med våra leverantörer vilket i förlängningen säkerställer att vi kan erbjuda prisvärda produkter till våra kunder.


“Hållbarhet är central för oss. Vi arbetar aktivt mot att kunna erbjuda ett fullgott Möbelfaktacertifierat sortiment. 

Detta är en del i vårt bidrag att göra möbelindustrin lite mer hållbar.”

-Jonas Wetterlöf, VD

Vi inledde en omfattande certifieringsprocess av stora delar av vårt sortiment 2017. Certifieringen, Möbelfakta, bygger på tre huvudkriterier: kvalitet, miljö och socialt ansvar. Processen att få en produkt godkänd är omfattande och tidskrävande. Idag är vi mycket stolta över att majoriteten av de produkter vi erbjuder är märkta med en Möbelfaktacertifiering. 

Läs mer om Möbelfakta på deras www.möbelfakta.se.


Ansvar i vår leverantörskedja

På String Furniture är vi stolta över vår leveranskedja och våra partners i leveranskedjan. Vi delar värderingar och en lång historia av samarbete. De sociala riskerna är låga och våra partners tar sitt miljöansvar på allvar.

Det är en del av vår hållbarhetsstrategi att kontinuerligt förbättra de sociala villkoren och minimera vår miljöpåverkan genom hela vår leveranskedja. Vi vill att mänskliga rättigheter respekteras, att arbetsstandarden är hög och att miljön skyddas.

Vi strävar efter att leva upp till detta åtagande genom att

    Producera och köpa in merparten av våra produkter och material lokalt

    Arbeta med få leverantörer utifrån långsiktiga relationer

    Ha detaljerad insyn i sociala och miljömässiga förhållanden

    Systematiskt genomföra due diligence i vår leveranskedja

    Samarbeta med våra leverantörer för förbättringar

Under 2021 hade vi 40 direktleverantörer av möbler eller möbelkomponenter. 35 leverantörer var baserade i Sverige och de flesta av dem låg väldigt nära våra egna kontor. 5 leverantörer var baserade i Kina. 98 % av vår totala volym köptes in från svenska leverantörer. Vi har gjort affärer med merparten av våra leverantörer i mer än 10 år.

Vi känner också till de leverantörer och underleverantörer som våra leverantörer använder. Några av dem är våra grannar, andra skandinaviska eller från andra delar av Europa. De tillverkar till exempel träskivor och ståltråd till våra möbeltillverkare eller ytbehandling till våra hyllor.

Vår preferens för lokala inköp och långsiktiga relationer har alltid hjälpt oss att ha detaljerad kunskap om leverantörer och produkter. Sedan vi började certifiera alla relevanta produkter med Möbelfakta 2018 har vi systematiskt samlat in social och miljörelaterad information.

Under 2022 utökade vi vårt ansvarsarbete i leveranskedjan genom att utveckla String Furniture-riktlinjerna för due diligence i vår leveranskedja i enlighet med OECD:s due diligence-riktlinjer för ansvarsfullt företagande. Vi gjorde en detaljerad social och miljömässig riskscreening baserad på produktionsland, produkttyp och produktionstyp för alla delar av vår leveranskedja, kartlade våra bedömningar mot riskscreeningen och identifierade potentiella luckor. Baserat på riskkategoriseringen och våra bedömningar har vi definierat fokusinitiativ med leverantörerna.

Ett övergripande initiativ är att vi startar en systematisk insamling av en uppdaterad uppsättning hållbarhetsåtgärder från våra leverantörer, till exempel omställning till förnybar energi. Detta kommer att hjälpa oss och våra leverantörer att minska CO2-utsläppen ännu mer målinriktat.

Miljöstandarderna i vår leveranskedja är höga. 69 % av våra leverantörer är certifierade enligt ISO 14 001 för miljöledning och arbetar med vatten- och energieffektivisering. 100 % av vår ståltråd är tillverkad av återvunnet stål. Allt vårt trä lever upp till EU:s timmerförordning som förhindrar handel med olagligt avverkat virke där 68 % av vårt virke är FSC-certifierat och därmed bekräftar att det kommer från hållbart brukad skog med goda sociala villkor. Viktiga miljöfokusområden är implementering av förnybar energi hos våra leverantörer, ökad användning av återvunna material och kemikalier med liten påverkan.

De sociala standarderna i vår leveranskedja är också höga och drivs av produktion i länder där de allmänna standarderna är höga och övervakas. 89 % av våra leverantörer har skrivit under vår uppförandekod för leverantörer och vi prioriterar sociala revisioner för alla leverantörer som definieras som högriskleverantörer (detta gäller endast 2 % av våra leverantörer).

String Furnitures Due Diligence-riktlinjer innehåller även uppdaterade riktlinjer för introduktion av nya leverantörer.